Þema leikskólans

Leikur og gleði er yfirskrift leikskólans og er haft að leiðarljósi í öllu okkar starfi.

Sérstakar áherslur:

Að hafa virkni og áhugahvöt barnsins í fyrirrúmi og að frumkvæði og sjálfstæði þess sé örvað í leik og starfi.

 

Hópastarf:

Í vetur höldum  við áfram með vináttu, stærðfræði og íslensku  þar sem unnið verður í lotum ca. 4-5 vikur  í senn fyrir og eftir áramót. Í september verður unnið með vináttuna og styðjumst við Vináttuverkefni sem er á vegum Barnaheilla en það er forvarnarverkefni gegn einelti í leikskólum. Unnið er með fjögur grunngildi: Umburðarlyndi, virðingu, umhyggju og hugrekki.

Í október er stærðfræðilota þar sem lögð er áhersla á að börnin læri ýmis stöðuhugtök og átti sig á rými, fjarlægðum og áttum og börnin hvött til að færa rök fyrir máli sínu. Námið fer fram í leik og er  fléttað  inn í daglegt líf og umhverfi. Áhersla er  á lausnaleit, verkefni sem reyna á rökhugsun og að hvetja börnin til að tjá sig, hugsa lausnir og geta sagt frá þeim.

Í nóvember  verður íslenskulota þar sem aðalmarkmiðið er að auka orðaforða, efla málskilning og örva skýran framburð, undirbúa börnin fyrir lestrarnám og vinna forvarnarstarf gegn lestrarörðugleikum. Áhersla verður lögð á að barnið fái að tjá hugsanir sínar og tilfinningar og færa rök fyrir máli sínu. Hljóm-2 verður lagt fyrir eru börnin í september en það er próf sem kannar mál- og hljóðkerfisvitund.

 

Hreyfing:

Öll börn fara einu sinni í viku í skipulagða tíma, sem ýmist fara fram í salnum eða í vettvangsferð úti í náttúrunni sem að tengist lotuvinnunni. Markmið hreyfingar er að örva hreyfiþörf barna og að þau læri að þekkja og skynja líkama sinn og getu.

Leikfimistímar í sal á þriðjudögum

 

Myndlist:

Börnin fara einu sinni í viku í myndlist. Þar er lögð áhersla  á að börnin noti fjölbreyttan efnivið  og áhöld og að þjálfa samhæfingu augna og handa.  Viðfangsefni í myndlist tengjast lotuvinnu. Börnin hafa aðgang að verðlausu efni , litum, pappír og skærum inn á deild.

 

Útivera: 

Við erum dugleg að fara út, oftast tvisvar á dag, ýmist í frjálsan leik í garðinum eða í gönguferðir sem að tengjst  lotuvinnu.